લે! સાન્ટા-દાદા પણ આ તંબુમાં ટેસ્ટ કરાવીને ગયા? Pic shared by Yash Thakkar from Pakwan Crossoroads this morning!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

લે! સાન્ટા-દાદા પણ આ તંબુમાં ટેસ્ટ કરાવીને ગયા?

Pic shared by Yash Thakkar from Pakwan Crossoroads this morning!

લે! સાન્ટા-દાદા પણ આ તંબુમાં ટેસ્ટ કરાવીને ગયા? Pic shared by Yash Thakkar from Pakwan Crossoroads this morning!

Let's Connect

sm2p0