ઉતરાયણ પતી ગઈ પણ દોરી હજુ નડે છે. શક્ય હોય તો તમારી આસપાસના ઝાડ-થાંભલા પર લટકતી દોરી નીચે પાડી દેજો. આ ફોટો સુનિતા વિલીયમ્સના ગામનો છે. ત્યાંના બાળકો એ ફરી ફરીને ભેગી કરેલી દોરીના ગૂંચળા છે જેથી ચાલતાં કે ઉડતાં કોઈ પડે નહીં . Pic shared by Dhruvi Shah from Kalol

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

ઉતરાયણ પતી ગઈ પણ દોરી હજુ નડે છે. શક્ય હોય તો તમારી આસપાસના ઝાડ-થાંભલા પર લટકતી દોરી નીચે પાડી દેજો. આ ફોટો સુનિતા વિલીયમ્સના ગામનો છે. ત્યાંના બાળકો એ ફરી ફરીને ભેગી કરેલી દોરીના ગૂંચળા છે જેથી ચાલતાં કે ઉડતાં કોઈ પડે નહીં . Pic shared by Dhruvi Shah from Kalol

ઉતરાયણ પતી ગઈ પણ દોરી હજુ નડે છે. શક્ય હોય તો તમારી આસપાસના ઝાડ-થાંભલા પર લટકતી દોરી નીચે પાડી દેજો. આ ફોટો સુનિતા વિલીયમ્સના ગામનો છે. ત્યાંના બાળકો એ ફરી ફરીને ભેગી કરેલી દોરીના ગૂંચળા છે જેથી ચાલતાં કે ઉડતાં કોઈ પડે નહીં . Pic shared by Dhruvi Shah from Kalol

Let's Connect

sm2p0