કોઈ આ ભાઈને ઓળખે છે? આપણે એમની આ દોસ્તી વિશે જાણવું છે. Pic by @keyur_modi_89 near Akhbarnagar (I have deliberately not shown the number plate)

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

કોઈ આ ભાઈને ઓળખે છે? આપણે એમની આ દોસ્તી વિશે જાણવું છે. Pic by @keyur_modi_89 near Akhbarnagar (I have deliberately not shown the number plate)

કોઈ આ ભાઈને ઓળખે છે? આપણે એમની આ દોસ્તી વિશે જાણવું છે. Pic by @keyur_modi_89 near Akhbarnagar (I have deliberately not shown the number plate)

Let's Connect

sm2p0