:: એવું થાય તો, કે આપણે બધા આ Photoને આવતી કાલે Vote કરીને આવીએ ત્યાં સુધી આપણો Display Picture રાખીએ અને Vote કર્યા બાદ Voting Fingerની Selfie Upload કરીએ ::

Elections2014, PledgeToVote

RJ Dhvanit,  Elections2014, PledgeToVote

:: એવું થાય તો, કે આપણે બધા આ Photoને આવતી કાલે Vote કરીને આવીએ ત્યાં સુધી આપણો Display Picture રાખીએ અને Vote કર્યા બાદ Voting Fingerની Selfie Upload કરીએ ::

#Elections2014 #PledgeToVote

:: એવું થાય તો, કે આપણે બધા આ Photoને આવતી કાલે Vote કરીને આવીએ ત્યાં સુધી આપણો Display Picture રાખીએ અને Vote કર્યા બાદ Voting Fingerની Selfie Upload કરીએ :: #Elections2014 #PledgeToVote

Let's Connect

sm2p0