અમદાવાદ માં સારામાં સારી ક્યાં મળે છે? Comment કરો..

panipuri, panipuriban, gujarat, food, foodie, ahmedabad, Amdavad, outlets

અમદાવાદ માં સારામાં સારી #panipuri ક્યાં મળે છે? Comment કરો.. #panipuriban #gujarat #food #foodie #ahmedabad #Amdavad #outlets

અમદાવાદ માં સારામાં સારી #panipuri ક્યાં મળે છે? Comment કરો.. #panipuriban #gujarat #food #foodie #ahmedabad #Amdavad #outlets

Let's Connect

sm2p0