અમદ વ દ મ સ ર મ સ ર ક ય મળ છ Comment કર

#panipuri #panipuriban #gujarat #food #foodie #ahmedabad #Amdavad #outlets

અમદાવાદ માં સારામાં સારી #panipuri ક્યાં મળે છે? Comment કરો.. #panipuriban #gujarat #food #foodie #ahmedabad #Amdavad #outlets

અમદાવાદ માં સારામાં સારી #panipuri ક્યાં મળે છે? Comment કરો.. #panipuriban #gujarat #food #foodie #ahmedabad #Amdavad #outlets

Let's Connect

sm2p0