પ ણ પ ર ન પ રત બ ધન જ ટલ ચર ચ કરશ એટલ વધ ર ખ વ ન મન થશ ગગનજ ઞ ન બ બ ધ વન ત મહ ર જ

#panipuri

Let's Connect

sm2p0