હવે તો મને પણ વાંધો છે padmavat થી!

padmavat, typo, gujarati

હવે તો મને પણ વાંધો છે padmavat થી!
#padmavat #typo #gujarati

હવે તો મને પણ વાંધો છે padmavat થી! #padmavat #typo #gujarati

Let's Connect

sm2p0