અલ્યા કોઈ આમને સમજાવો!!! Ovenમાં 120 ડીગ્રી પર મુકવાની વાત હતી..... કદાચ એ IINમાંથી ભણ્યા હશે!!! Good Night

Amdavad

RJ Dhvanit,  Amdavad

અલ્યા કોઈ આમને સમજાવો!!!
Ovenમાં 120 ડીગ્રી પર મુકવાની વાત હતી.....

કદાચ એ IINમાંથી ભણ્યા હશે!!!
Good Night #Amdavad

અલ્યા કોઈ આમને સમજાવો!!! Ovenમાં 120 ડીગ્રી પર મુકવાની વાત હતી..... કદાચ એ IINમાંથી ભણ્યા હશે!!! Good Night #Amdavad

Let's Connect

sm2p0