બહુ દિવસ થઈ ગયા. ચાલો રૂબરૂ મળીએ… થોડી વાતો કરીએ… આ કાર્યક્રમ open for all છે, જેમાં આપણે માત્ર વાતો કરીશું. થોડું તમે સાંભળજો , ઘણુ્ંબધું હું સાંભળીશ… સ્થળ : કર્મ કેફેની પાછળ, નવજીવન ટ્રસ્ટ કેમ્પસ, આશ્રમ રોડ 5th Dec, Sunday 6.00 pm

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

બહુ દિવસ થઈ ગયા. ચાલો રૂબરૂ મળીએ… થોડી વાતો કરીએ…

આ કાર્યક્રમ open for all છે, જેમાં આપણે માત્ર વાતો કરીશું. થોડું તમે સાંભળજો , ઘણુ્ંબધું હું સાંભળીશ…

સ્થળ : કર્મ કેફેની પાછળ, નવજીવન ટ્રસ્ટ કેમ્પસ, આશ્રમ રોડ

5th Dec, Sunday 6.00 pm

બહુ દિવસ થઈ ગયા. ચાલો રૂબરૂ મળીએ… થોડી વાતો કરીએ… આ કાર્યક્રમ open for all છે, જેમાં આપણે માત્ર વાતો કરીશું. થોડું તમે સાંભળજો , ઘણુ્ંબધું હું સાંભળીશ… સ્થળ : કર્મ કેફેની પાછળ, નવજીવન ટ્રસ્ટ કેમ્પસ, આશ્રમ રોડ 5th Dec, Sunday 6.00 pm

Let's Connect

sm2p0