અમદાવાદ માં નોર્ધન લાઈટ્સ !! ONLY 1 DAY TO GO.... Presenting the fifth official dialogue promo of our film "Short Circuit". https://t.co/AZZ1mw4YFw

11Jan2019, RJDhvanit, DhvaniitThaker, KinjalRajPriya, SmitPandya, UtkarshMajumdaar, SciFi, SciFiMovie, ShortCircuit, DialoguePromo, GujaratiFilm

અમદાવાદ માં નોર્ધન લાઈટ્સ !!

ONLY 1 DAY TO GO....

Presenting the fifth official dialogue promo of our film "Short Circuit".

#11Jan2019 #RJDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #DialoguePromo #GujaratiFilm https://t.co/AZZ1mw4YFw

અમદાવાદ માં નોર્ધન લાઈટ્સ !! ONLY 1 DAY TO GO.... Presenting the fifth official dialogue promo of our film "Short Circuit". #11Jan2019 #RJDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #DialoguePromo #GujaratiFilm https://t.co/AZZ1mw4YFw

Let's Connect

sm2p0