:: હું છું નકામો. અને આ છે મારો નકામો મુવી રીવ્યુ :: = Natwar Kantilal Modi and

NaKaMo, SinghIsBling, Talwar

:: હું છું નકામો. અને આ છે મારો નકામો મુવી રીવ્યુ :: #NaKaMo = Natwar Kantilal Modi

#SinghIsBling and #Talwar

:: હું છું નકામો. અને આ છે મારો નકામો મુવી રીવ્યુ :: #NaKaMo = Natwar Kantilal Modi #SinghIsBling and #Talwar

Let's Connect

sm2p0