:: કપૂર એન્ડ સન્સનો 'નકામો' મંત્ર ::

NaKaMo, kapoorandsons

:: કપૂર એન્ડ સન્સનો 'નકામો' મંત્ર ::
#NaKaMo #kapoorandsons

:: કપૂર એન્ડ સન્સનો 'નકામો' મંત્ર :: #NaKaMo #kapoorandsons

Let's Connect

sm2p0