ચલ છ યડ ન બહ ન લ ક સ ગ નલ પર ઉભ ર હશ અન સ ટ પ લ ઈન ત ફ લ કરશ Source Internet

#Nagpur #Summer #SummerHeat
ચલો છાંયડાના બહાને લોકો સિગ્નલ પર ઉભા રેહશે અને સ્ટોપ લાઈન તો ફોલો કરશે...!!!!... 

#Nagpur #Summer #SummerHeat 
Source: Internet

ચલો છાંયડાના બહાને લોકો સિગ્નલ પર ઉભા રેહશે અને સ્ટોપ લાઈન તો ફોલો કરશે...!!!!...

#Nagpur #Summer #SummerHeat
Source: Internet

ચલો છાંયડાના બહાને લોકો સિગ્નલ પર ઉભા રેહશે અને સ્ટોપ લાઈન તો ફોલો કરશે...!!!!... #Nagpur #Summer #SummerHeat Source: Internet

Let's Connect

sm2p0