હું તો ફેઈલ ગયેલો આ સાડી ચેલેંજમાં! My ! When @monal_gajjar taught me this TASK while shooting for our Gujarati Film પેટીપેક. My character in the film - Sari shop owner!

sari, challenge, petipack, throwbackthursday, swipeleft

RJ Dhvanit,  sari, challenge, petipack, throwbackthursday, swipeleft

હું તો ફેઈલ ગયેલો આ સાડી ચેલેંજમાં! My #sari #challenge ! When @monal_gajjar taught me this TASK while shooting for our Gujarati Film પેટીપેક. My character in the film - Sari shop owner! #petipack #throwbackthursday #swipeleft

હું તો ફેઈલ ગયેલો આ સાડી ચેલેંજમાં! My #sari #challenge ! When @monal_gajjar taught me this TASK while shooting for our Gujarati Film પેટીપેક. My character in the film - Sari shop owner! #petipack #throwbackthursday #swipeleft

Let's Connect

sm2p0