શોલેવાળી ટ્રક! આજે સવારે અમદાવાદના રસ્તે મેં આ વાહન જોયું જેની બંને બાજુ બે કલાસિક ફિલ્મના ચિત્રો હતા - શોલે અને મધર ઈન્ડિયા! કોણે-કોણે બંને જોઈ છે? આંગળી ઊંચી કરો તો! કયો સીન-ડાયલોગ તમને ગમતો? My Fav - तुम्हारा नाम क्या है बसंती ? गब्बर के ताप se तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है... एक ही आदमी... ख़ुद गब्बर! क़ीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूँ। लाला, मेरी माँ के कंगन लौटा दे। बंदूक़ से उनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, बिरजु। रास्ता दिखाना सहेल है, पर रास्ते पे चलना मुश्किल।

sholay, motherindia

RJ Dhvanit,  sholay, motherindia

શોલેવાળી ટ્રક! આજે સવારે અમદાવાદના રસ્તે મેં આ વાહન જોયું જેની બંને બાજુ બે કલાસિક ફિલ્મના ચિત્રો હતા - શોલે અને મધર ઈન્ડિયા! કોણે-કોણે બંને જોઈ છે? આંગળી ઊંચી કરો તો! કયો સીન-ડાયલોગ તમને ગમતો?

My Fav - तुम्हारा नाम क्या है बसंती ?

गब्बर के ताप se तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है...
एक ही आदमी... ख़ुद गब्बर!

क़ीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूँ।

लाला, मेरी माँ के कंगन लौटा दे।

बंदूक़ से उनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, बिरजु।

रास्ता दिखाना सहेल है, पर रास्ते पे चलना मुश्किल।

#sholay #motherindia

શોલેવાળી ટ્રક! આજે સવારે અમદાવાદના રસ્તે મેં આ વાહન જોયું જેની બંને બાજુ બે કલાસિક ફિલ્મના ચિત્રો હતા - શોલે અને મધર ઈન્ડિયા! કોણે-કોણે બંને જોઈ છે? આંગળી ઊંચી કરો તો! કયો સીન-ડાયલોગ તમને ગમતો? My Fav - तुम्हारा नाम क्या है बसंती ? गब्बर के ताप se तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है... एक ही आदमी... ख़ुद गब्बर! क़ीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूँ। लाला, मेरी माँ के कंगन लौटा दे। बंदूक़ से उनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, बिरजु। रास्ता दिखाना सहेल है, पर रास्ते पे चलना मुश्किल। #sholay #motherindia

Let's Connect

sm2p0