કાંકરિયામાં morning walker સાથે મસ્તી કરવાનો નુસખો - :: તમારા નજીક ચાલતા walkerને પૂછો - "આ train કેટલા વાગે ચાલુ થાય છે?" એ કદાચ કેહ્શે "લગભગ અગ્યાર વાગે થતી હશે!" એમને તરત વળતો પ્રશ્ન પૂછો - "અને કાલુપુર કેટલા વાગે પહોચાડે?" ::

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

કાંકરિયામાં morning walker સાથે મસ્તી કરવાનો નુસખો -
:: તમારા નજીક ચાલતા walkerને પૂછો - "આ train કેટલા વાગે ચાલુ થાય છે?"
એ કદાચ કેહ્શે "લગભગ અગ્યાર વાગે થતી હશે!"
એમને તરત વળતો પ્રશ્ન પૂછો - "અને કાલુપુર કેટલા વાગે પહોચાડે?" ::

કાંકરિયામાં morning walker સાથે મસ્તી કરવાનો નુસખો - :: તમારા નજીક ચાલતા walkerને પૂછો - "આ train કેટલા વાગે ચાલુ થાય છે?" એ કદાચ કેહ્શે "લગભગ અગ્યાર વાગે થતી હશે!" એમને તરત વળતો પ્રશ્ન પૂછો - "અને કાલુપુર કેટલા વાગે પહોચાડે?" ::

Let's Connect

sm2p0