માત્ર દોઢ જ મહિનામાં Morning Mantra પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત થઈ એ મારા માટે તમારા તરફથી મળેલ ખૂબ મોટું પ્રોત્સાહન છે. You can order the book from www.dhvanitthaker.com for your friends in 27 countries including U.A.E. Singapore Hong Kong U.K. China U.S.A. Canada Australlia New zealand Kenya Tanzania South Africa Uganda Nigeria Thank you Tushar Dave for the coverage in Divya Bhaskar. Thank you Navbharat Sahitya Mandir for all the support.

morningmantra, book, inspiration, motivation

RJ Dhvanit,  morningmantra, book, inspiration, motivation

માત્ર દોઢ જ મહિનામાં Morning Mantra પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત થઈ એ મારા માટે તમારા તરફથી મળેલ ખૂબ મોટું પ્રોત્સાહન છે.

You can order the book from www.dhvanitthaker.com for your friends in 27 countries including
U.A.E.
Singapore
Hong Kong
U.K.
China
U.S.A.
Canada
Australlia
New zealand
Kenya
Tanzania
South Africa
Uganda
Nigeria

Thank you Tushar Dave for the coverage in Divya Bhaskar. Thank you Navbharat Sahitya Mandir for all the support.

#morningmantra #book #inspiration #motivation

માત્ર દોઢ જ મહિનામાં Morning Mantra પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત થઈ એ મારા માટે તમારા તરફથી મળેલ ખૂબ મોટું પ્રોત્સાહન છે. You can order the book from www.dhvanitthaker.com for your friends in 27 countries including U.A.E. Singapore Hong Kong U.K. China U.S.A. Canada Australlia New zealand Kenya Tanzania South Africa Uganda Nigeria Thank you Tushar Dave for the coverage in Divya Bhaskar. Thank you Navbharat Sahitya Mandir for all the support. #morningmantra #book #inspiration #motivation

Let's Connect

sm2p0