થેંકયુ સાંઈરામભાઈ! મારા મોર્નિંગ મંત્રને પોતાનો અવાજ આપવા બદલ સાંઈરામભાઈનો આભાર! Morning Mantra પુસ્તકમાંથી એમણે જે પ્રકરણ પસંદ કર્યું છે એ છે - ‘ચાર મિનીટમાં એક માઈલની દોડ.’ એનો વિડીયો સાંઈરામ દવેની યુ ટ્યુબ ચેનલ પર જોઈ શકો, અહીં લિંક મૂકવા નથી દેતા ઈન્સ્ટાવાળા (!) 😊. સાંઈરામભાઈ મનના વૈદ છે. હાસ્યોપચારથી માંદલા મનને ખુશી અને સમજણનો મીઠો ડોઝ આપે છે. એમની સામાજીક નિસબતનો કારણે એમની શાળામાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ મન પ્રસન્ન રાખીને ભણે છે. મને એમની અસ્ખલિત વાતો એ જ્યારે સ્ટેજથી વહેવડાવે ત્યારે લટખૂટ મજા પડે છે. .

rjdhvanit, morningmantra, sairamdave, mirchigujarati, mirchi, ahmedabad, gujarat

RJ Dhvanit,  rjdhvanit, morningmantra, sairamdave, mirchigujarati, mirchi, ahmedabad, gujarat

થેંકયુ સાંઈરામભાઈ!

મારા મોર્નિંગ મંત્રને પોતાનો અવાજ આપવા બદલ સાંઈરામભાઈનો આભાર!

Morning Mantra પુસ્તકમાંથી એમણે જે પ્રકરણ પસંદ કર્યું છે એ છે - ‘ચાર મિનીટમાં એક માઈલની દોડ.’ એનો વિડીયો સાંઈરામ દવેની યુ ટ્યુબ ચેનલ પર જોઈ શકો, અહીં લિંક મૂકવા નથી દેતા ઈન્સ્ટાવાળા (!) 😊.

સાંઈરામભાઈ મનના વૈદ છે. હાસ્યોપચારથી માંદલા મનને ખુશી અને સમજણનો મીઠો ડોઝ આપે છે. એમની સામાજીક નિસબતનો કારણે એમની શાળામાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ મન પ્રસન્ન રાખીને ભણે છે. મને એમની અસ્ખલિત વાતો એ જ્યારે સ્ટેજથી વહેવડાવે ત્યારે લટખૂટ મજા પડે છે.
.
#rjdhvanit #morningmantra #sairamdave #mirchigujarati #mirchi #ahmedabad #gujarat

થેંકયુ સાંઈરામભાઈ! મારા મોર્નિંગ મંત્રને પોતાનો અવાજ આપવા બદલ સાંઈરામભાઈનો આભાર! Morning Mantra પુસ્તકમાંથી એમણે જે પ્રકરણ પસંદ કર્યું છે એ છે - ‘ચાર મિનીટમાં એક માઈલની દોડ.’ એનો વિડીયો સાંઈરામ દવેની યુ ટ્યુબ ચેનલ પર જોઈ શકો, અહીં લિંક મૂકવા નથી દેતા ઈન્સ્ટાવાળા (!) 😊. સાંઈરામભાઈ મનના વૈદ છે. હાસ્યોપચારથી માંદલા મનને ખુશી અને સમજણનો મીઠો ડોઝ આપે છે. એમની સામાજીક નિસબતનો કારણે એમની શાળામાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ મન પ્રસન્ન રાખીને ભણે છે. મને એમની અસ્ખલિત વાતો એ જ્યારે સ્ટેજથી વહેવડાવે ત્યારે લટખૂટ મજા પડે છે. . #rjdhvanit #morningmantra #sairamdave #mirchigujarati #mirchi #ahmedabad #gujarat

Let's Connect

sm2p0