વ્હાલા Mobile Phone, હું તને સતત 12 કલાક Charge કરું, તું તોય 12 કલાક 'ના' ચાલે? એજ લી. ધ્વનિત

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

વ્હાલા Mobile Phone,

હું તને સતત 12 કલાક Charge કરું, તું તોય 12 કલાક 'ના' ચાલે?

એજ લી.
ધ્વનિત

વ્હાલા Mobile Phone, હું તને સતત 12 કલાક Charge કરું, તું તોય 12 કલાક 'ના' ચાલે? એજ લી. ધ્વનિત

Let's Connect

sm2p0