:: વર્ષે દોઢ બે મહિનાનો પગાર તો લેવામાં અને અપાવવામાં ખર્ચાઈ જાય છે નહિ! ::

Mobile, DiwaliAfterThoughts

Let's Connect

sm2p0