વર ષ દ ઢ બ મહ ન ન પગ ર ત લ વ મ અન અપ વવ મ ખર ચ ઈ જ ય છ નહ

#Mobile #DiwaliAfterThoughts

Let's Connect

sm2p0