બોલો, આ અમદાવાદ છે! પણ મને સવાલ એ થયો કે ખિસ્સામાં Mobile હોય તો ગરબા કરતા ફાવે?

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

બોલો, આ અમદાવાદ છે!
પણ મને સવાલ એ થયો કે ખિસ્સામાં Mobile હોય તો ગરબા કરતા ફાવે?

બોલો, આ અમદાવાદ છે! પણ મને સવાલ એ થયો કે ખિસ્સામાં Mobile હોય તો ગરબા કરતા ફાવે?

Let's Connect

sm2p0