બર ડ મ જ રદ ર મજ પડ સ મ ત પ ડય ન miss કર ય in with Bhakti Kubavat Mirchi RJ Kshitij

#vitaminshe #promotions #baroda #vadodara #gujaratifilm #28thJuly

બરોડામાં જોરદાર મજા પડી!

સ્મિત પંડયાને miss કર્યો!

#vitaminshe #promotions in #baroda with Bhakti Kubavat Mirchi RJ Kshitij

#vadodara #gujaratifilm #28thJuly

બરોડામાં જોરદાર મજા પડી! સ્મિત પંડયાને miss કર્યો! #vitaminshe #promotions in #baroda with Bhakti Kubavat Mirchi RJ Kshitij #vadodara #gujaratifilm #28thJuly

Let's Connect

sm2p0