ફટ કડ ન ર શન ગ ટ કડ ન સ ણસ મ ફ ડવ ન મજ આ વ ડ ય જ ઓ ન ય દ કર એ બધ જ તમ miss કર છ Happy Diwali

ફટાકડાનું રેશનીંગ, ટીકડીને સાણસીમાં ફોડવાની મજા... આ વિડીયો જુઓ ને યાદ કરો એ બધું જે તમે miss કરો છો! Happy Diwali 💥

ફટાકડાનું રેશનીંગ, ટીકડીને સાણસીમાં ફોડવાની મજા... આ વિડીયો જુઓ ને યાદ કરો એ બધું જે તમે miss કરો છો! Happy Diwali 💥

Let's Connect

sm2p0