ફટાકડાનું રેશનીંગ, ટીકડીને સાણસીમાં ફોડવાની મજા... આ વિડીયો જુઓ ને યાદ કરો એ બધું જે તમે miss કરો છો! Happy Diwali 💥

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

ફટાકડાનું રેશનીંગ, ટીકડીને સાણસીમાં ફોડવાની મજા... આ વિડીયો જુઓ ને યાદ કરો એ બધું જે તમે miss કરો છો! Happy Diwali 💥

ફટાકડાનું રેશનીંગ, ટીકડીને સાણસીમાં ફોડવાની મજા... આ વિડીયો જુઓ ને યાદ કરો એ બધું જે તમે miss કરો છો! Happy Diwali 💥

Let's Connect

sm2p0