આપણે ત્યાં કહેવત છે 'વડ તેવા ટેટા, બાપ તેવા બેટા ' પણ હવે જમાનો બદલાયો તો કહેવત પણ બદલાવી જોઈએ. 'વાદળ એવું વૉટર , ડૅડ એવી ડૉટર !' Now listen to the Bioscope!

MirchiBioscope:, Akira:, sonakshisinha, anuragkashyap

#MirchiBioscope: #Akira: આપણે ત્યાં કહેવત છે 'વડ તેવા ટેટા, બાપ તેવા બેટા ' પણ હવે જમાનો બદલાયો તો કહેવત પણ બદલાવી જોઈએ.

'વાદળ એવું વૉટર , ડૅડ એવી ડૉટર !'

Now listen to the Bioscope!

#sonakshisinha #anuragkashyap

#MirchiBioscope: #Akira: આપણે ત્યાં કહેવત છે 'વડ તેવા ટેટા, બાપ તેવા બેટા ' પણ હવે જમાનો બદલાયો તો કહેવત પણ બદલાવી જોઈએ. 'વાદળ એવું વૉટર , ડૅડ એવી ડૉટર !' Now listen to the Bioscope! #sonakshisinha #anuragkashyap

Let's Connect

sm2p0