આપણ ત ય કહ વત છ વડ ત વ ટ ટ બ પ ત વ બ ટ પણ હવ જમ ન બદલ ય ત કહ વત પણ બદલ વ જ ઈએ વ દળ એવ વ ટર ડ ડ એવ ડ ટર Now listen to the Bioscope

#MirchiBioscope: #Akira: #sonakshisinha #anuragkashyap

#MirchiBioscope: #Akira: આપણે ત્યાં કહેવત છે 'વડ તેવા ટેટા, બાપ તેવા બેટા ' પણ હવે જમાનો બદલાયો તો કહેવત પણ બદલાવી જોઈએ.

'વાદળ એવું વૉટર , ડૅડ એવી ડૉટર !'

Now listen to the Bioscope!

#sonakshisinha #anuragkashyap

#MirchiBioscope: #Akira: આપણે ત્યાં કહેવત છે 'વડ તેવા ટેટા, બાપ તેવા બેટા ' પણ હવે જમાનો બદલાયો તો કહેવત પણ બદલાવી જોઈએ. 'વાદળ એવું વૉટર , ડૅડ એવી ડૉટર !' Now listen to the Bioscope! #sonakshisinha #anuragkashyap

Let's Connect

sm2p0