મિતાઈ શુકલ દર શુક્રવારે mirchi bioscope નો પહેલો listener હોય છે. એની creativity ના ચમકારા થકી અમારું કામ તમારા સુધી પહોંચે છે. I assure you Mitai that we will take your feedback and strive for perfection in the next film. Thanks Mitai Shukla for being an integral part of our co-operative endeavours.

VitaminShe, gujaratifilm, incinemasnow

RJ Dhvanit,  VitaminShe, gujaratifilm, incinemasnow

મિતાઈ શુકલ દર શુક્રવારે mirchi bioscope નો પહેલો listener હોય છે. એની creativity ના ચમકારા થકી અમારું કામ તમારા સુધી પહોંચે છે.

I assure you Mitai that we will take your feedback and strive for perfection in the next film.

Thanks Mitai Shukla for being an integral part of our co-operative endeavours.

#VitaminShe #gujaratifilm #incinemasnow

મિતાઈ શુકલ દર શુક્રવારે mirchi bioscope નો પહેલો listener હોય છે. એની creativity ના ચમકારા થકી અમારું કામ તમારા સુધી પહોંચે છે. I assure you Mitai that we will take your feedback and strive for perfection in the next film. Thanks Mitai Shukla for being an integral part of our co-operative endeavours. #VitaminShe #gujaratifilm #incinemasnow

Let's Connect

sm2p0