મ ત ઈ શ કલ દર શ ક રવ ર mirchi bioscope ન પહ લ listener હ ય છ એન creativity ન ચમક ર થક અમ ર ક મ તમ ર સ ધ પહ ચ છ I assure you Mitai that we will take your feedback and strive for perfection in the next film Thanks Mitai Shukla for being an integral part of our co operative endeavours

#VitaminShe #gujaratifilm #incinemasnow
મિતાઈ શુકલ દર શુક્રવારે mirchi bioscope નો પહેલો listener હોય છે. એની creativity ના ચમકારા થકી અમારું કામ તમારા સુધી પહોંચે છે. 

I assure you Mitai that we will take your feedback and strive for perfection in the next film. 

Thanks Mitai Shukla for being an integral part of our co-operative endeavours. 

#VitaminShe #gujaratifilm #incinemasnow

મિતાઈ શુકલ દર શુક્રવારે mirchi bioscope નો પહેલો listener હોય છે. એની creativity ના ચમકારા થકી અમારું કામ તમારા સુધી પહોંચે છે.

I assure you Mitai that we will take your feedback and strive for perfection in the next film.

Thanks Mitai Shukla for being an integral part of our co-operative endeavours.

#VitaminShe #gujaratifilm #incinemasnow

મિતાઈ શુકલ દર શુક્રવારે mirchi bioscope નો પહેલો listener હોય છે. એની creativity ના ચમકારા થકી અમારું કામ તમારા સુધી પહોંચે છે. I assure you Mitai that we will take your feedback and strive for perfection in the next film. Thanks Mitai Shukla for being an integral part of our co-operative endeavours. #VitaminShe #gujaratifilm #incinemasnow

Let's Connect

sm2p0