પહેલા આપણને Mineral Water Bottleની આદત પાડી, અને હવે Packaged Drinking Waterના નામે પાણી પધરાવે છે... નફાના કોઈ ધારાધોરણ હોય કે નહીં?

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0