સ ક લ વ ન ડ ર ઇવરન પ ત ર દ શમ પહ લ ન બર ર ક ષ ચ લકન દ કર દ શમ ૧૬મ ન બર Meet Mustafa and Aakash CS foundation exam result

#CS #Exam #Facebooklive

સ્કૂલ વેન ડ્રાઇવરનો પુત્ર દેશમાં પહેલા નંબરે,

રિક્ષાચાલકનો દીકરો દેશમાં ૧૬મા નંબરે!

Meet Mustafa and Aakash.

CS foundation exam result!

#CS #Exam #Facebooklive

સ્કૂલ વેન ડ્રાઇવરનો પુત્ર દેશમાં પહેલા નંબરે, રિક્ષાચાલકનો દીકરો દેશમાં ૧૬મા નંબરે! Meet Mustafa and Aakash. CS foundation exam result! #CS #Exam #Facebooklive

Let's Connect

sm2p0