સ્કૂલ વેન ડ્રાઇવરનો પુત્ર દેશમાં પહેલા નંબરે, રિક્ષાચાલકનો દીકરો દેશમાં ૧૬મા નંબરે! Meet Mustafa and Aakash. CS foundation exam result!

CS, Exam, Facebooklive

સ્કૂલ વેન ડ્રાઇવરનો પુત્ર દેશમાં પહેલા નંબરે,

રિક્ષાચાલકનો દીકરો દેશમાં ૧૬મા નંબરે!

Meet Mustafa and Aakash.

CS foundation exam result!

#CS #Exam #Facebooklive

સ્કૂલ વેન ડ્રાઇવરનો પુત્ર દેશમાં પહેલા નંબરે, રિક્ષાચાલકનો દીકરો દેશમાં ૧૬મા નંબરે! Meet Mustafa and Aakash. CS foundation exam result! #CS #Exam #Facebooklive

Let's Connect

sm2p0