અમદાવાદમાં MD ડોકટરની ભલામણ પર Private Lab માં કોરોના ટેસ્ટ કરાવી શકાશે. અમદાવાદના દર્દી માટે કોરોના ટેસ્ટ માટે હોસ્પિટલાઈઝેશન ફરજિયાત નહીં. ગુજરાતમાં નવેસરથી લોકડાઉનની શક્યતા નથી. 3 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Friday 12th June. *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

stayhome, staysafe, rjdhvanit, ahmedabad, gujarat, DhvanitNuAkhbarnagar, Akhbarnagar, RadioMirchi, MirchiGujarati

અમદાવાદમાં MD ડોકટરની ભલામણ પર Private Lab માં કોરોના ટેસ્ટ કરાવી શકાશે. અમદાવાદના દર્દી માટે કોરોના ટેસ્ટ માટે હોસ્પિટલાઈઝેશન ફરજિયાત નહીં. ગુજરાતમાં નવેસરથી લોકડાઉનની શક્યતા નથી. 3 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ.
Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Friday 12th June. *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

#stayhome #staysafe #rjdhvanit #ahmedabad #gujarat #DhvanitNuAkhbarnagar #Akhbarnagar #RadioMirchi #MirchiGujarati

અમદાવાદમાં MD ડોકટરની ભલામણ પર Private Lab માં કોરોના ટેસ્ટ કરાવી શકાશે. અમદાવાદના દર્દી માટે કોરોના ટેસ્ટ માટે હોસ્પિટલાઈઝેશન ફરજિયાત નહીં. ગુજરાતમાં નવેસરથી લોકડાઉનની શક્યતા નથી. 3 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Friday 12th June. *An audio summary of the news printed in today’s newspapers. #stayhome #staysafe #rjdhvanit #ahmedabad #gujarat #DhvanitNuAkhbarnagar #Akhbarnagar #RadioMirchi #MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0