સૌથી મોટી રાહત.. અમદાવાદમાં MD ડોકટરની ભલામણ પર Private Lab માં કોરોના ટેસ્ટ કરાવી શકાશે. 3 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for 12th June here: https://t.co/ulJtMP6LZk *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0