:: ભાષણ પત્યા પછી આ બધાં...ય Madisson Square Gardenમાં ગરબા રમવાનું ચાલુ ના કરી દે જો જો... :: "હે મારે હડસન રીવરને આરે ઢોલ વાગે છે.... ગાજે છે મોદી ગાજે છે....."

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

:: ભાષણ પત્યા પછી આ બધાં...ય Madisson Square Gardenમાં ગરબા રમવાનું ચાલુ ના કરી દે જો જો... ::

"હે મારે હડસન રીવરને આરે ઢોલ વાગે છે....
ગાજે છે મોદી ગાજે છે....."

:: ભાષણ પત્યા પછી આ બધાં...ય Madisson Square Gardenમાં ગરબા રમવાનું ચાલુ ના કરી દે જો જો... :: "હે મારે હડસન રીવરને આરે ઢોલ વાગે છે.... ગાજે છે મોદી ગાજે છે....."

Let's Connect

sm2p0