સુરતી લાલાઓ એ મજા કરાવી દીધી! મેં તો દીવાનો ઠઈ ગયો ટમારા પ્રેમનો! Love you Unprecedented Response! Bhakti Kubavat Prem Gadhavi Maulik Nayak Smit Pandya Mehul Surti Sanjay Raval

surat!, vitaminshe, promotions, gujaratifilm, 28thJuly

સુરતી લાલાઓ એ મજા કરાવી દીધી!

મેં તો દીવાનો ઠઈ ગયો ટમારા પ્રેમનો!

Love you #surat! Unprecedented Response!

#vitaminshe #promotions #gujaratifilm #28thJuly Bhakti Kubavat Prem Gadhavi Maulik Nayak Smit Pandya Mehul Surti Sanjay Raval

સુરતી લાલાઓ એ મજા કરાવી દીધી! મેં તો દીવાનો ઠઈ ગયો ટમારા પ્રેમનો! Love you #surat! Unprecedented Response! #vitaminshe #promotions #gujaratifilm #28thJuly Bhakti Kubavat Prem Gadhavi Maulik Nayak Smit Pandya Mehul Surti Sanjay Raval

Let's Connect

sm2p0