આ પાંદડાં જોઈને શું વિચાર આવે છે? Looking at the leaves… makes me think.. દરેક બાળક એનો પોતીકો રંગ લઈને આવે છે, આ વિવિધરંગી જગતને વધુ સુંદર બનાવવા માટે. એ બાળક પર આપણો ઢોળ ન ચડાવીએ તો?

parenting, parentingtips, children

RJ Dhvanit,  parenting, parentingtips, children

આ પાંદડાં જોઈને શું વિચાર આવે છે?

Looking at the leaves… makes me think..

દરેક બાળક એનો પોતીકો રંગ લઈને આવે છે, આ વિવિધરંગી જગતને વધુ સુંદર બનાવવા માટે. એ બાળક પર આપણો ઢોળ ન ચડાવીએ તો?

#parenting #parentingtips #children

આ પાંદડાં જોઈને શું વિચાર આવે છે? Looking at the leaves… makes me think.. દરેક બાળક એનો પોતીકો રંગ લઈને આવે છે, આ વિવિધરંગી જગતને વધુ સુંદર બનાવવા માટે. એ બાળક પર આપણો ઢોળ ન ચડાવીએ તો? #parenting #parentingtips #children

Let's Connect

sm2p0