એક જૂનો ફોટો જડ્યો છે. એમાં રહેલા ભાઈ પણ જડ્યા છે! पुराने वाले ख़ुद से मुलाक़ात हो गई है! का शुक्रिया! 📸 by Sanjay M Vaidya

Lockdown, gratitude, majjanilife

RJ Dhvanit,  Lockdown, gratitude, majjanilife

એક જૂનો ફોટો જડ્યો છે.

એમાં રહેલા ભાઈ પણ જડ્યા છે!

पुराने वाले ख़ुद से मुलाक़ात हो गई है! #Lockdown का शुक्रिया!

#gratitude #majjanilife 📸 by Sanjay M Vaidya

એક જૂનો ફોટો જડ્યો છે. એમાં રહેલા ભાઈ પણ જડ્યા છે! पुराने वाले ख़ुद से मुलाक़ात हो गई है! #Lockdown का शुक्रिया! #gratitude #majjanilife 📸 by Sanjay M Vaidya

Let's Connect

sm2p0