ર ડ ય તમ ર અવ જન પ ર મ ણ કત ન ઝ લ છ Listen to my conversation with a teacher who called up to confess about his mistake today morning on my show

#confession #currencyban #currencycrisis #demonetization

રેડિયો તમારા અવાજની પ્રામાણિકતાને ઝીલે છે ...

Listen to my conversation with a teacher who called up to confess about his mistake today morning on my show..

#confession #currencyban #currencycrisis #demonetization

રેડિયો તમારા અવાજની પ્રામાણિકતાને ઝીલે છે ... Listen to my conversation with a teacher who called up to confess about his mistake today morning on my show.. #confession #currencyban #currencycrisis #demonetization

Let's Connect

sm2p0