લોકડાઉનમાં માવાની ડ્રોનથી ડીલીવરી કરી.. એનો બનાવ્યો ટીકટોક વિડીયો અને થઈ ધરપકડ! બોલતું ન્યુઝપેપર લઈ લોઓઓઓઓઓ.... Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for 13th April Monday! Watch here- https://t.co/GJY6VFdmk9

stayhome, staysafe, rjdhvanit, DhvanitNuAkhbarnagar, Akhbarnagar

લોકડાઉનમાં માવાની ડ્રોનથી ડીલીવરી કરી.. એનો બનાવ્યો ટીકટોક વિડીયો અને થઈ ધરપકડ! બોલતું ન્યુઝપેપર લઈ લોઓઓઓઓઓ.... Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for 13th April Monday! Watch here- https://t.co/GJY6VFdmk9 #stayhome #staysafe #rjdhvanit #DhvanitNuAkhbarnagar #Akhbarnagar

Let's Connect

sm2p0