'𝐌𝐚𝐧𝐞 𝐊𝐞𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐫𝐞 𝐑𝐞' - સી. એન. વિદ્યાવિહાર ના યાદગાર ગીતો - 𝐁𝐲 𝐂 𝐍 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 - તો આવો આપણે બધાં સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ માણીએ Link in the first comment.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

'𝐌𝐚𝐧𝐞 𝐊𝐞𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐫𝐞 𝐑𝐞' - સી. એન. વિદ્યાવિહાર ના યાદગાર ગીતો - 𝐁𝐲 𝐂 𝐍 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 - તો આવો આપણે બધાં સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ માણીએ

Link in the first comment. https://youtu.be/33u6k8u-H10?fbclid=IwAR3YLXFNVytnZ7caLKaw7v2vmKvXkpynMablMb1Xk2vlUoC25VTvTIabMaw

'𝐌𝐚𝐧𝐞 𝐊𝐞𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐫𝐞 𝐑𝐞' - સી. એન. વિદ્યાવિહાર ના યાદગાર ગીતો - 𝐁𝐲 𝐂 𝐍 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 - તો આવો આપણે બધાં સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ માણીએ Link in the first comment. https://youtu.be/33u6k8u-H10?fbclid=IwAR3YLXFNVytnZ7caLKaw7v2vmKvXkpynMablMb1Xk2vlUoC25VTvTIabMaw

Let's Connect

sm2p0