ઉતરાણના દિવસે આવું ધુમ્મસ ? :: અમદાવાદમાં આવ્યું આબુ, ઝાકળભીનું છે અમારું ધાબું! :: આવી ઉત્તરાયણ તો lifeમાં first time જોઈ!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

ઉતરાણના દિવસે આવું ધુમ્મસ ?

:: અમદાવાદમાં આવ્યું આબુ,
ઝાકળભીનું છે અમારું ધાબું! ::

આવી ઉત્તરાયણ તો lifeમાં first time જોઈ!

ઉતરાણના દિવસે આવું ધુમ્મસ ? :: અમદાવાદમાં આવ્યું આબુ, ઝાકળભીનું છે અમારું ધાબું! :: આવી ઉત્તરાયણ તો lifeમાં first time જોઈ!

Let's Connect

sm2p0