સ પર ડ પર ખ શ થઈ આ વ ચ ન અમ બ ળપણમ દર બ ધવ ર પ ડ શમ થ છ પ મ ગ ન વ ચવ લ વત અન સ થ પહ લ અશ ક દવ ન સ કસર વ ચ જત આજ મ ર LICન ભ તપ ર વ સ હ બ ન ર જન દવ સ વર ગન દર ક વ યક ત ન આ છ પ વ ચ વ ન મરકત હશ સલ મ સર Thank you so much Ashok Dave Sir

#gujaratsamachar #vitaminshe #gujaratifilm #sixer
સુપર-ડુપર ખુશી થઈ આ વાંચીને! 

અમે બાળપણમાં દર બુધવારે પાડોશમાંથી  છાપું માંગીને વાંચવા લાવતાં અને સૌથી પહેલા અશોક દવેની સિકસર વાંચી જતાં! 

આજે મારા LICના ભૂતપૂર્વ સાહેબ નિરંજન દવે સ્વર્ગની દરેક વ્યક્તિને આ છાપું વંચાવીને મરકતાં હશે! સલામ સર! 

Thank you so much Ashok Dave Sir!

#gujaratsamachar #vitaminshe #gujaratifilm #sixer

સુપર-ડુપર ખુશી થઈ આ વાંચીને!

અમે બાળપણમાં દર બુધવારે પાડોશમાંથી છાપું માંગીને વાંચવા લાવતાં અને સૌથી પહેલા અશોક દવેની સિકસર વાંચી જતાં!

આજે મારા LICના ભૂતપૂર્વ સાહેબ નિરંજન દવે સ્વર્ગની દરેક વ્યક્તિને આ છાપું વંચાવીને મરકતાં હશે! સલામ સર!

Thank you so much Ashok Dave Sir!

#gujaratsamachar #vitaminshe #gujaratifilm #sixer

સુપર-ડુપર ખુશી થઈ આ વાંચીને! અમે બાળપણમાં દર બુધવારે પાડોશમાંથી છાપું માંગીને વાંચવા લાવતાં અને સૌથી પહેલા અશોક દવેની સિકસર વાંચી જતાં! આજે મારા LICના ભૂતપૂર્વ સાહેબ નિરંજન દવે સ્વર્ગની દરેક વ્યક્તિને આ છાપું વંચાવીને મરકતાં હશે! સલામ સર! Thank you so much Ashok Dave Sir! #gujaratsamachar #vitaminshe #gujaratifilm #sixer

Let's Connect

sm2p0