સુપર-ડુપર ખુશી થઈ આ વાંચીને! અમે બાળપણમાં દર બુધવારે પાડોશમાંથી છાપું માંગીને વાંચવા લાવતાં અને સૌથી પહેલા અશોક દવેની સિકસર વાંચી જતાં! આજે મારા LICના ભૂતપૂર્વ સાહેબ નિરંજન દવે સ્વર્ગની દરેક વ્યક્તિને આ છાપું વંચાવીને મરકતાં હશે! સલામ સર! Thank you so much Ashok Dave Sir!

gujaratsamachar, vitaminshe, gujaratifilm, sixer

RJ Dhvanit,  gujaratsamachar, vitaminshe, gujaratifilm, sixer

સુપર-ડુપર ખુશી થઈ આ વાંચીને!

અમે બાળપણમાં દર બુધવારે પાડોશમાંથી છાપું માંગીને વાંચવા લાવતાં અને સૌથી પહેલા અશોક દવેની સિકસર વાંચી જતાં!

આજે મારા LICના ભૂતપૂર્વ સાહેબ નિરંજન દવે સ્વર્ગની દરેક વ્યક્તિને આ છાપું વંચાવીને મરકતાં હશે! સલામ સર!

Thank you so much Ashok Dave Sir!

#gujaratsamachar #vitaminshe #gujaratifilm #sixer

સુપર-ડુપર ખુશી થઈ આ વાંચીને! અમે બાળપણમાં દર બુધવારે પાડોશમાંથી છાપું માંગીને વાંચવા લાવતાં અને સૌથી પહેલા અશોક દવેની સિકસર વાંચી જતાં! આજે મારા LICના ભૂતપૂર્વ સાહેબ નિરંજન દવે સ્વર્ગની દરેક વ્યક્તિને આ છાપું વંચાવીને મરકતાં હશે! સલામ સર! Thank you so much Ashok Dave Sir! #gujaratsamachar #vitaminshe #gujaratifilm #sixer

Let's Connect

sm2p0