ઇન ટરવ ય ત બહ લ ધ પણ ઇન ટરવ ય આપવ ન આવ ત ય ર Launching our song from the movie In conversation with Malhar Thakar

#AwesomeAmdavad #Passport..

ઇન્ટરવ્યૂ તો બહુ લીધા, પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો આવે ત્યારે ?!

Launching our song #AwesomeAmdavad from the movie #Passport..

In conversation with Malhar Thakar..

ઇન્ટરવ્યૂ તો બહુ લીધા, પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો આવે ત્યારે ?! Launching our song #AwesomeAmdavad from the movie #Passport.. In conversation with Malhar Thakar..

Let's Connect

sm2p0