ઇન્ટરવ્યૂ તો બહુ લીધા, પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો આવે ત્યારે ?! Launching our song from the movie In conversation with Malhar Thakar..

AwesomeAmdavad, Passport..

ઇન્ટરવ્યૂ તો બહુ લીધા, પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો આવે ત્યારે ?!

Launching our song #AwesomeAmdavad from the movie #Passport..

In conversation with Malhar Thakar..

ઇન્ટરવ્યૂ તો બહુ લીધા, પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો આવે ત્યારે ?! Launching our song #AwesomeAmdavad from the movie #Passport.. In conversation with Malhar Thakar..

Let's Connect

sm2p0