કોરોના પેશન્ટ્સ માટે ટિફિન સર્વિસનું લિસ્ટ. https://bit.ly/FiACares આ લિસ્ટમાં કોઈ ઉમેરો કરવા માંગતા હોવ તો અહીં સર્વિસ પ્રોવીઈડરના નામ-નંબર-શહેર-એરિયા સાથે કમેન્ટ કરવી. આ લિસ્ટ અમદાવાદનું છે. બીજા શહેરના મિત્રો એમના શહેરની વિગત અહીં કમેન્ટ સેકશનમાં મૂકી શકશે. જે પરિવારોને જરુર હોય તેમને ટેગ કરો. જે આવી સેવા આપતા હોય તેમને પણ ટેગ કરો. Kudos to Rohan Bhatt and Esha Shah for coming up with this consolidated list. રોહન-એશાને અભિનંદન. Lots of love to the founders and members of Foodoholics in Ahmedabad. @foodoholicsinahmedabad (somehow I am not able to tag them. Uff fb!) For future, this list is available on their page as a post under the topic - FiA Cares, so that it is easy to find. Master Directory for Tiffin Service Providers for Covid Patients. :: https://bit.ly/FiACares :: Tag those in need, and those in service. ❤️

RjDhvanit

RJ Dhvanit,  RjDhvanit

કોરોના પેશન્ટ્સ માટે ટિફિન સર્વિસનું લિસ્ટ.

https://bit.ly/FiACares

આ લિસ્ટમાં કોઈ ઉમેરો કરવા માંગતા હોવ તો અહીં સર્વિસ પ્રોવીઈડરના નામ-નંબર-શહેર-એરિયા સાથે કમેન્ટ કરવી.

આ લિસ્ટ અમદાવાદનું છે. બીજા શહેરના મિત્રો એમના શહેરની વિગત અહીં કમેન્ટ સેકશનમાં મૂકી શકશે.

જે પરિવારોને જરુર હોય તેમને ટેગ કરો. જે આવી સેવા આપતા હોય તેમને પણ ટેગ કરો.

Kudos to Rohan Bhatt and Esha Shah for coming up with this consolidated list. રોહન-એશાને અભિનંદન. Lots of love to the founders and members of Foodoholics in Ahmedabad. @foodoholicsinahmedabad (somehow I am not able to tag them. Uff fb!)

For future, this list is available on their page as a post under the topic - FiA Cares, so that it is easy to find.

Master Directory for Tiffin Service Providers for Covid Patients.
:: https://bit.ly/FiACares ::

Tag those in need, and those in service. ❤️

#RjDhvanit https://bit.ly/FiACares

કોરોના પેશન્ટ્સ માટે ટિફિન સર્વિસનું લિસ્ટ. https://bit.ly/FiACares આ લિસ્ટમાં કોઈ ઉમેરો કરવા માંગતા હોવ તો અહીં સર્વિસ પ્રોવીઈડરના નામ-નંબર-શહેર-એરિયા સાથે કમેન્ટ કરવી. આ લિસ્ટ અમદાવાદનું છે. બીજા શહેરના મિત્રો એમના શહેરની વિગત અહીં કમેન્ટ સેકશનમાં મૂકી શકશે. જે પરિવારોને જરુર હોય તેમને ટેગ કરો. જે આવી સેવા આપતા હોય તેમને પણ ટેગ કરો. Kudos to Rohan Bhatt and Esha Shah for coming up with this consolidated list. રોહન-એશાને અભિનંદન. Lots of love to the founders and members of Foodoholics in Ahmedabad. @foodoholicsinahmedabad (somehow I am not able to tag them. Uff fb!) For future, this list is available on their page as a post under the topic - FiA Cares, so that it is easy to find. Master Directory for Tiffin Service Providers for Covid Patients. :: https://bit.ly/FiACares :: Tag those in need, and those in service. ❤️ #RjDhvanit https://bit.ly/FiACares

Let's Connect

sm2p0