ના તો હું મિર્ચી છોડું છું... ના મારી કોઈ ફિલ્મ આવે છે... ના તો KIWIS ની જીતવાની આશા નું બેસણું છે... મારે તો બેસણું કરવું છે આ કાળઝાળ ગરમીનું અને જીવલેણ પ્રદુષણનું.. . . It is that time of the year where we paint the city green. Join me in Mirchi You are 3 steps away from a tree date with me in your garden. Step 1 - Find the form in my bio. Step 2 - Fill the form. Step 3 - Share it with like minded people. તો બોલો ક્યારે આવું તમારા ઘરે?

TreeIdiot, MissionMillionTrees

RJ Dhvanit,  TreeIdiot, MissionMillionTrees

ના તો હું મિર્ચી છોડું છું...
ના મારી કોઈ ફિલ્મ આવે છે... ના તો KIWIS ની જીતવાની આશા નું બેસણું છે... મારે તો બેસણું કરવું છે આ કાળઝાળ ગરમીનું અને જીવલેણ પ્રદુષણનું.. .
.
It is that time of the year where we paint the city green. Join me in Mirchi #TreeIdiot #MissionMillionTrees

You are 3 steps away from a tree date with me in your garden.
Step 1 - Find the form in my bio.

Step 2 - Fill the form.
Step 3 - Share it with like minded people.
તો બોલો ક્યારે આવું તમારા ઘરે?

ના તો હું મિર્ચી છોડું છું... ના મારી કોઈ ફિલ્મ આવે છે... ના તો KIWIS ની જીતવાની આશા નું બેસણું છે... મારે તો બેસણું કરવું છે આ કાળઝાળ ગરમીનું અને જીવલેણ પ્રદુષણનું.. . . It is that time of the year where we paint the city green. Join me in Mirchi #TreeIdiot #MissionMillionTrees You are 3 steps away from a tree date with me in your garden. Step 1 - Find the form in my bio. Step 2 - Fill the form. Step 3 - Share it with like minded people. તો બોલો ક્યારે આવું તમારા ઘરે?

Let's Connect

sm2p0