ન ત હ મ ર ચ છ ડ છ ન મ ર ક ઈ ફ લ મ આવ છ ન ત KIWIS ન જ તવ ન આશ ન બ સણ છ મ ર ત બ સણ કરવ છ આ ક ળઝ ળ ગરમ ન અન જ વલ ણ પ રદ ષણન It is that time of the year where we paint the city green Join me in Mirchi You are 3 steps away from a tree date with me in your garden Step 1 Find the form below Step 2 Fill the form Step 3 Share it with like minded people ત બ લ ક ય ર આવ તમ ર ઘર

#TreeIdiot #MissionMillionTrees
ના તો હું મિર્ચી છોડું છું...
ના મારી કોઈ ફિલ્મ આવે છે... 
ના તો KIWIS ની જીતવાની આશા નું બેસણું છે...

મારે તો બેસણું કરવું છે આ કાળઝાળ ગરમીનું અને જીવલેણ પ્રદુષણનું.. 

It is that time of the year where we paint the city green. Join me in Mirchi #TreeIdiot #MissionMillionTrees

You are 3 steps away from a tree date with me in your garden. 

Step 1 - Find the form below.

Step 2 - Fill the form. 

Step 3 - Share it with like minded people. 

તો બોલો ક્યારે આવું તમારા ઘરે? 

https://forms.gle/nr5cP4B1iNTdbTQ36

ના તો હું મિર્ચી છોડું છું...
ના મારી કોઈ ફિલ્મ આવે છે...
ના તો KIWIS ની જીતવાની આશા નું બેસણું છે...

મારે તો બેસણું કરવું છે આ કાળઝાળ ગરમીનું અને જીવલેણ પ્રદુષણનું..

It is that time of the year where we paint the city green. Join me in Mirchi #TreeIdiot #MissionMillionTrees

You are 3 steps away from a tree date with me in your garden.

Step 1 - Find the form below.

Step 2 - Fill the form.

Step 3 - Share it with like minded people.

તો બોલો ક્યારે આવું તમારા ઘરે?

https://forms.gle/nr5cP4B1iNTdbTQ36

ના તો હું મિર્ચી છોડું છું... ના મારી કોઈ ફિલ્મ આવે છે... ના તો KIWIS ની જીતવાની આશા નું બેસણું છે... મારે તો બેસણું કરવું છે આ કાળઝાળ ગરમીનું અને જીવલેણ પ્રદુષણનું.. It is that time of the year where we paint the city green. Join me in Mirchi #TreeIdiot #MissionMillionTrees You are 3 steps away from a tree date with me in your garden. Step 1 - Find the form below. Step 2 - Fill the form. Step 3 - Share it with like minded people. તો બોલો ક્યારે આવું તમારા ઘરે? https://forms.gle/nr5cP4B1iNTdbTQ36

Let's Connect

sm2p0