ખરખર કરવ દર ક વ યક ત પ ત ન ફરજ સમજ ન આવજ ત ર ખ અન સમય જલદ જણ વ શ Kharkharo karva darek vyakti potani faraj samji ne aavjo tarikh ane samay jaldi janavishu

#besnu #RIP
‘ખરખરો કરવા દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ સમજીને આવજો. તારીખ અને સમય જલદી જણાવીશું!!’

‘Kharkharo karva darek vyakti potani faraj samji ne aavjo, tarikh ane samay jaldi janavishu!!’

#besnu #RIP

‘ખરખરો કરવા દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ સમજીને આવજો. તારીખ અને સમય જલદી જણાવીશું!!’

‘Kharkharo karva darek vyakti potani faraj samji ne aavjo, tarikh ane samay jaldi janavishu!!’

#besnu #RIP

‘ખરખરો કરવા દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ સમજીને આવજો. તારીખ અને સમય જલદી જણાવીશું!!’ ‘Kharkharo karva darek vyakti potani faraj samji ne aavjo, tarikh ane samay jaldi janavishu!!’ #besnu #RIP

Let's Connect

sm2p0