‘ખરખરો કરવા દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ સમજીને આવજો. તારીખ અને સમય જલદી જણાવીશું!!’ ‘Kharkharo karva darek vyakti potani faraj samji ne aavjo, tarikh ane samay jaldi janavishu!!’

besnu, RIP

RJ Dhvanit,  besnu, RIP

‘ખરખરો કરવા દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ સમજીને આવજો. તારીખ અને સમય જલદી જણાવીશું!!’

‘Kharkharo karva darek vyakti potani faraj samji ne aavjo, tarikh ane samay jaldi janavishu!!’

#besnu #RIP

‘ખરખરો કરવા દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ સમજીને આવજો. તારીખ અને સમય જલદી જણાવીશું!!’ ‘Kharkharo karva darek vyakti potani faraj samji ne aavjo, tarikh ane samay jaldi janavishu!!’ #besnu #RIP

Let's Connect

sm2p0