આપણ ત ય ક ન ચ લ અ બ ણ અદ ણ ર પ ણ વ ઘ ણ મ વ ણ ધ ન ણ અન ઘર ર સ ણ

#JUSTsaying

Let's Connect

sm2p0