અમ ત આવ જ છ એ Just saw this at Literally Rofl

#Amdavad #Airport! #selfie #groupie
અમે તો આવા જ છીએ ! 

Just saw this at #Amdavad #Airport! 

Literally 'Rofl' !!

#selfie #groupie

અમે તો આવા જ છીએ !

Just saw this at #Amdavad #Airport!

Literally 'Rofl' !!

#selfie #groupie

અમે તો આવા જ છીએ ! Just saw this at #Amdavad #Airport! Literally 'Rofl' !! #selfie #groupie

Let's Connect

sm2p0