અમે તો આવા જ છીએ ! Just saw this at Literally 'Rofl' !!

Amdavad, Airport!, selfie, groupie

RJ Dhvanit,  Amdavad, Airport!, selfie, groupie

અમે તો આવા જ છીએ !

Just saw this at #Amdavad #Airport!

Literally 'Rofl' !!

#selfie #groupie

અમે તો આવા જ છીએ ! Just saw this at #Amdavad #Airport! Literally 'Rofl' !! #selfie #groupie

Let's Connect

sm2p0