નાનીમાને ત્યાં પાડોશી પેંડા આપી ગયા, કીધું, “બા અમે નવી JEEP લીધી એના પેંડા”. નાનીમા એ મસ્ત બાફ્યું, "લે, અમેય અંબાજીથી ગબ્બર ઘણુંય એ જીપડામાં બેઠાં છીએ."

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0