ગ મડ ન કબ તર દ ણ ખ ત હશ શહ રન કબ તર ત ગ ઠ ય ખ ત થઇ ગય છ શ લ ગ છ Jay Vasavada ભ ઈ આ ગ ઠ ય ગ ડલન હશ

ગામડાંના કબૂતર દાણા ખાતા હશે...
શહેરના કબૂતર તો ગાંઠિયા ખાતા થઇ ગયા છે!
શું લાગે છે Jay Vasavada ભાઈ, આ ગાંઠિયા ગોંડલના હશે!!?!!

ગામડાંના કબૂતર દાણા ખાતા હશે...
શહેરના કબૂતર તો ગાંઠિયા ખાતા થઇ ગયા છે!
શું લાગે છે Jay Vasavada ભાઈ, આ ગાંઠિયા ગોંડલના હશે!!?!!

ગામડાંના કબૂતર દાણા ખાતા હશે... શહેરના કબૂતર તો ગાંઠિયા ખાતા થઇ ગયા છે! શું લાગે છે Jay Vasavada ભાઈ, આ ગાંઠિયા ગોંડલના હશે!!?!!

Let's Connect

sm2p0