ગામડાંના કબૂતર દાણા ખાતા હશે... શહેરના કબૂતર તો ગાંઠિયા ખાતા થઇ ગયા છે! શું લાગે છે Jay Vasavada ભાઈ, આ ગાંઠિયા ગોંડલના હશે!!?!!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

ગામડાંના કબૂતર દાણા ખાતા હશે...
શહેરના કબૂતર તો ગાંઠિયા ખાતા થઇ ગયા છે!
શું લાગે છે Jay Vasavada ભાઈ, આ ગાંઠિયા ગોંડલના હશે!!?!!

ગામડાંના કબૂતર દાણા ખાતા હશે... શહેરના કબૂતર તો ગાંઠિયા ખાતા થઇ ગયા છે! શું લાગે છે Jay Vasavada ભાઈ, આ ગાંઠિયા ગોંડલના હશે!!?!!

Let's Connect

sm2p0