લ આઈ જ ય It s time for સમય v s સમય Releasing on 11th January 2019

#ShortCircuit #11Jan2019 #RjDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies
લો.... આઈ જ્યો! It’s time for સમય v/s સમય! 

#ShortCircuit Releasing on 11th January, 2019.

#11Jan2019 #RjDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies

લો.... આઈ જ્યો! It’s time for સમય v/s સમય!

#ShortCircuit Releasing on 11th January, 2019.

#11Jan2019 #RjDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies

લો.... આઈ જ્યો! It’s time for સમય v/s સમય! #ShortCircuit Releasing on 11th January, 2019. #11Jan2019 #RjDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies

Let's Connect

sm2p0