કોઈ આ ગુજરાતી ચેનલ્સને અને ન્યુઝ વેબસાઈટ્સને ‘કન્ટેન્ટમેન્ટ’ અને ‘કન્ટેઈનમેન્ટ’ નો તફાવત સમજાવો! કાલ ઉઠીને ‘કેન્ટોનમેન્ટ’ ના બોલે તો સારું! It’s containment! It’s not contentment!

coronavirus, gujarat, gujarati, newschannels

RJ Dhvanit,  coronavirus, gujarat, gujarati, newschannels

કોઈ આ ગુજરાતી ચેનલ્સને અને ન્યુઝ વેબસાઈટ્સને ‘કન્ટેન્ટમેન્ટ’ અને ‘કન્ટેઈનમેન્ટ’ નો તફાવત સમજાવો! કાલ ઉઠીને ‘કેન્ટોનમેન્ટ’ ના બોલે તો સારું! It’s containment! It’s not contentment! #coronavirus #gujarat #gujarati #newschannels

કોઈ આ ગુજરાતી ચેનલ્સને અને ન્યુઝ વેબસાઈટ્સને ‘કન્ટેન્ટમેન્ટ’ અને ‘કન્ટેઈનમેન્ટ’ નો તફાવત સમજાવો! કાલ ઉઠીને ‘કેન્ટોનમેન્ટ’ ના બોલે તો સારું! It’s containment! It’s not contentment! #coronavirus #gujarat #gujarati #newschannels

Let's Connect

sm2p0