ર ગ લ ર જક ટ It was a super fun day Bhakti Kubavat Mirchi RJ Sheetal Mirchi RJ Mita Rj Samir akash trivedi

#press #rajkot #vitaminshe #gujaratifilm #promotions

રંગીલું રાજકોટ!

It was a super fun day!

#press #rajkot #vitaminshe #gujaratifilm #promotions Bhakti Kubavat Mirchi RJ Sheetal Mirchi RJ Mita Rj Samir @akash trivedi

રંગીલું રાજકોટ! It was a super fun day! #press #rajkot #vitaminshe #gujaratifilm #promotions Bhakti Kubavat Mirchi RJ Sheetal Mirchi RJ Mita Rj Samir @akash trivedi

Let's Connect

sm2p0